Samstag, 24. März 2007
..bin ich es oder DU?
wÊr wÊíSs sǵøñ wªs ìǵ dÊñkÊ,
wªs íǵ fühLé, wÊr iǵ biñ?


wÊr wÊísS sǵøñ wíÊ iǵ LÊbÊ,
wÊñ íǵ LíÊbÊ, wªs íǵ bíñ?


wÊr spRíǵt, wÊr sªgt, íǵ lügÊ,
wªs íǵ dÊñkè, wªS iǵ fühLé?wÊr Lébt mít mÊìñÊr sÊéLè?

bíñ íǵ èS ødÊr dú ?

... comment